Aanmelding schooljaar 2023-2024

De Musketier vindt het belangrijk om met ouders en aspirant leerling zorgvuldig te onderzoeken of dit de school is waarin de ontwikkeling van de aspirant leerling tot stand kan komen. Hieronder wordt de wijze omschreven waarop dit op de Musketier georganiseerd wordt.

Vanwege de hoeveelheid aanmeldingen is een duidelijke procedure noodzakelijk. Leo Kanner De Musketier vindt het belangrijk om transparant te zijn over de procedure rond aanmelding en plaatsing, zodat ouders weten wat ze van Leo Kanner De Musketier kunnen verwachten. Ook geeft het ouders tijdig de gelegenheid om te zoeken naar alternatieven wanneer plaatsing niet mogelijk is.

Stap 1. Kennismaken met De Musketier

In de maanden januari t/m april organiseren wij middagen waarop u kunt kennismaken met de school. Tijdens deze kennismaking vertellen u wij meer over onze school en onze leerlingen. U heeft dan de kans om onze school te bekijken en vragen te stellen. Deze middag is bedoeld voor ouder(s) en/of verzorger(s). Uw kind kan op een ander moment kennismaken met onze school. Wegens COVID-19 is het afhankelijk van de dan geldende maatregelen of deze op locatie kan worden gehouden of via Teams. Indien mogelijk gaat de voorkeur uit om u op locatie te ontmoeten. Dit zullen wij helder communiceren via onze website. Bij interesse voor één van onze kennismakingsmiddagen kunt u zich aanmelden via de tegel op onze website. We hopen u tijdens een van de middagen te zien!   

Data kennismakingsmiddagen:

- woensdag 25 januari 2023

- Woensdag 8 maart 2023

- woensdag 19 april 2023

Tijd: 15:00 uur - 16:00 uur

Wilt u meer informatie over de kennismakingsmiddagen of wilt u zich voor een middag aanmelden, dan kunt u terecht op de pagina 'Kennismakingsmiddagen'.

Stap 2. Interesselijst

Vanaf woensdag 1 februari 2023 9:00 uur wordt de interesselijst geopend voor leerlingen die willen instromen in schooljaar 2023-2024. Leerlingen kunnen opgegeven worden voor deze lijst via het formulier aspirant-leerling op de website.

Na ontvangst van het formulier en de bijbehorende documentatie sturen we binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging per e-mail naar ouder(s)/ verzorger(s). Mochten ouder(s)/verzorger(s) binnen de genoemde termijn geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, dan kunnen zij contact opnemen met de administratie via adminmusketier@leokanner.nl of 079 3161070.  De volgorde waarin aspirant leerlingen worden opgegeven voor de interesselijst is van invloed op de plaatsingskansen (zie hieronder).

Stap 3. Aanmelding

Op basis van de interesselijst en de door- en uitstroom van zittende leerlingen op De Musketier zal de Commissie voor de Begeleiding 9 maart 2023 besluiten welke plaatsen er voor het aankomende schooljaar (2023-2024) beschikbaar komen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 8 verschillende groepen en niveaus.

Bij alle aspirant leerlingen zal op basis van de meegeleverde documentatie bekeken worden voor welke groep zij in aanmerking komen. Als er voor een aspirant leerling een plaats beschikbaar is in een passende groep krijgen de ouders hier maandag 13 maart 2023 bericht over via e-mail. De interesse met betrekking tot aanmelding op Leo Kanner De Musketier wordt dan omgezet in een aanmelding en er zal een aanmeldingsprocedure gestart worden.

Als er meer aspirant leerlingen dan beschikbare plaatsen zijn in een bepaalde groep, zal er gekeken worden naar de volgorde van intekenen op de interesselijst. De Commissie voor de Begeleiding doet haar uiterste best om zoveel mogelijk leerlingen van de interesselijst een passend aanbod te bieden.

De ouders van aspirant leerlingen waar geen plaats beschikbaar voor is, worden eveneens op deze maandag per e-mail op de hoogte gesteld. In deze mail zullen ook alternatieve onderwijssettingen benoemd worden. De zorgplicht blijft in dit geval echter bij de school van herkomst (zie bijlage II). Voor de aspirant leerlingen op de interesselijst die niet in aanmerking komen voor de aanmeldingsprocedure, wordt geen wachtlijst gehanteerd (zie bijlage III). Zij kunnen hun interesse opnieuw kenbaar maken voor het volgende schooljaar.

Stap 4. Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure van aspirant leerlingen vindt plaats vanaf maandag 13 maart 2023. De aanmeldingsprocedure ziet er als volgt uit:

Het dossier van de aspirant leerling wordt bestudeerd. Tijdens de plaatsingsprocedure zal onderzocht worden of de aspirant-leerling voldoet aan de plaatsingsvoorwaarden van De Musketier zoals beschreven in bijlage I. Om te kunnen bepalen of LKO De Musketier een passende onderwijsplek kan bieden (zie SOP) is het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en de stamschool de volgende documenten en meest recente informatie aanleveren:

Verplicht aan te leveren documenten:

  • Kopie ID-bewijs of zorgpas kind (voor- en achterkant);
  • Didactische gegevens. Te denken valt aan observaties, CITO/niet-methode gebonden toetsen en methodegebonden toetsen;
  • Gespreksnotities of notulen van IHI/MDO;
  • Toelaatbaarheidsverklaring cluster vier onderwijs.

Daarnaast indien aanwezig en/of van toepassing de onderstaande gegevens aan te leveren:

  • Psychodiagnostisch onderzoeksverslag;
  • Verslag intelligentieonderzoek;
  • Recente behandel- en hulpverleningsverslagen;
  • Logopedie verslag;
  • Dyslexieverklaring;

Het dossier kan pas in behandeling worden genomen en op de interesselijst geplaats worden indien bovenstaande (verplichte) documenten zijn aangeleverd. Indien dit niet compleet is, wordt het dossier nog niet op de interesselijst geplaats.

Stap 5. Plaatsing

Na afloop van de aanmeldingsprocedure neemt de Commissie voor de Begeleiding een plaatsingsbesluit. Ouders worden telefonisch op de hoogte gebracht van het besluit. Bij een positief bericht zal de aspirant leerling per 1 augustus 2023 worden ingeschreven op De Musketier. Om ingeschreven te kunnen worden is een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs noodzakelijk. Als er sprake is van een school van herkomst, zal de toelaatbaarheidsverklaring door deze school worden opgevraagd. Bij leerlingen die niet vanuit een basisschool worden aangemeld, verzorgd De Musketier de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring.

Bij een negatief besluit worden ouders ook telefonisch op de hoogte gesteld. De Musketier zal vanuit de zorgplicht (zie bijlage II) samen met ouders zoeken naar een alternatieve onderwijssetting die past bij de onderwijsbehoeften van de leerling.

Bijlage I: plaatsingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor plaatsing op De Musketier worden een aantal plaatsingsvoorwaarden gehanteerd:

 • De aspirant-leerling is in staat onderwijs te volgen in een schoolse setting;
 • De aspirant-leerling is in staat zich aan te laten sturen in een groepssetting (12 leerlingen);
 • De onderwijsbehoeften van de aspirant leerling sluiten aan bij de ondersteuning die vanuit Leo Kanner De Musketier geboden kan worden zoals beschreven in het ‘schoolondersteuningsprofiel 2023-2027’ (SOP). Het SOP is te vinden op onze website;
 • De aspirant leerling heeft een geldige toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs, afgegeven door het betrokken samenwerkingsverband.

Bijlage II: zorgplicht

Wanneer er meer aspirant leerlingen op de interesselijst staan dan beschikbare plaatsen voor schooljaar 2023-2024 dan laat De Musketier dat tijdig aan ouders weten. De Musketier denkt hierbij graag mee over mogelijke alternatieven. De zorgplicht blijft in deze gevallen echter belegd bij de school van herkomst.

Wanneer Leo Kanner De Musketier na het afronden van de aanmeldingsprocedure tot een negatief plaatsingsbesluit komt, zal samen met ouder(s)/verzorger(s) gezocht worden naar een alternatieve onderwijs-voorziening die past bij de onderwijsbehoeften van de leerling. In deze situatie ligt de zorgplicht bij Leo Kanner De Musketier.

Bijlage III: wachtlijst

Voor de aspirant leerlingen op de interesselijst, die niet in aanmerking komen voor de aanmeldingsprocedure wordt geen wachtlijst gehanteerd. Zij kunnen hun interesse opnieuw kenbaar maken voor het volgende schooljaar. De data en wijze waarop dat kan gebeuren worden tijdig kenbaar gemaakt op de website.

Een uitzondering hierop vormen aspirant leerlingen vanuit Leo Kanner ESB Curium-LUMC Leiden. Deze leerlingen komen altijd in de aanmeldingsprocedure. Mochten zij plaatsbaar zijn op De Musketier en er is geen plaats, komen zij op een wachtlijst en is er sprake van voorrang bij plaatsing. Mochten ouders en instanties in de tussentijd een andere onderwijsvoorziening vinden, die redelijkerwijs past bij de onderwijsbehoeften van de leerling, wordt deze leerling van de wachtlijst afgehaald. De normale procedure geldt dan weer.


Bijlage IV: overzicht aantal beschikbare plaatsen

Schooljaar 2021-2022

Voor schooljaar 2021-2022 zijn de volgende plaatsen beschikbaar gekomen en deze plaatsen zijn naar aanleiding van de aanmeldingsprocedure in 2021 ingevuld.

Groep

Aantal plaatsen beschikbaar

Aantal plaatsen ingevuld

Groep 1 & 2 (regenboog)

9

2

Groep 3 (geel)

7

4

Groep 4 (oranje)

3

2

Groep 5 (rood)

1

1

Groep 6 (wit)

5

4

Groep 7 (blauw)

3

2

Groep 8 (groen)

3

3

Praktijkgroep (paars)

2

2

Schooljaar 2022-2023

Voor schooljaar 2022-2023 zijn de volgende plaatsen beschikbaar gekomen en deze plaatsen zijn naar aanleiding van de aanmeldingsprocedure in 2022 ingevuld.

Groep

Aantal plaatsen beschikbaar

Aantal plaatsen ingevuld

Groep 1 & 2 (regenboog)

3

3

Groep 3 (geel)

9

4

Groep 4 (oranje)

3

3

Groep 5 (rood)

2

2

Groep 6 (wit)

3

1

Groep 7 (blauw)

0

0

Groep 8 (groen)

3

1

Praktijkgroep (paars)

3

3