Aanmelding schooljaar 2024-2025

Plaatsingsprocedure LKO De Musketier 2024-2025

Beste ouder(s)/verzorger(s),

LKO De Musketier vindt het belangrijk om zorgvuldig te onderzoeken of dit de school is waarin de ontwikkeling van uw zoon/dochter gerealiseerd kan worden. Tevens vinden we het belangrijk om transparant te zijn over de procedure rond de plaatsingsprocedure zodat ouder(s), verzorger(s) en betrokkenen weten wat ze kunnen verwachten. Ook geeft het tijdig de gelegenheid om te zoeken naar alternatieven wanneer plaatsing niet mogelijk is. Hieronder wordt omschreven hoe dit verloopt.

Stap 1. Kennismaken met LKO De Musketier

In de maanden januari t/m maart organiseren wij kennismakingsmiddagen waarop u kunt langskomen op school. Tijdens deze middag vertellen wij meer over de werkwijze van de school en onze leerlingen. U heeft dan de kans om de school te bekijken en vragen te stellen. Deze middag is bedoeld voor ouder(s) en/of verzorger(s). Uw kind kan op een ander moment kennismaken. U kunt zich aanmelden via dit formulier. We hopen u tijdens een van de middagen te zien!

Data kennismakingsmiddagen:

 • Woensdag 17 januari 2024
 • Dinsdag 27 februari 2024
 • Dinsdag 19 maart 2024

Tijd: 15:00 uur - 16:00 uur

Stap 2. Interesselijst

Vanaf donderdag 1 februari 2024 9:00 uur wordt de interesselijst open gezet. Interesse voor mogelijke plaatsing per schooljaar 2024-2025 kan hiermee worden opgegeven. Na ontvangst van het formulier en de bijbehorende documentatie wordt er binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging per e-mail naar ouder(s)/ verzorger(s) verstuurd. Mocht u binnen de genoemde termijn geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de administratie via adminmusketier@leokanner.nl of 079 3161070. De volgorde van aanleveren van de interesselijst is van invloed op de plaatsingskansen (zie bijlage III).

Stap 3. Aanmelding

Op basis van de door- en uitstroom van zittende leerlingen op LKO De Musketier zal de Commissie voor de Begeleiding op 29 februari 2024 een eerste inschatting kunnen maken welke beschikbare plaatsen er in de groepen zijn voor schooljaar 2024-2025. Bij alle interesseformulieren zal gekeken worden voor welke groep de geïnteresseerde leerling in aanmerking komt. Als er voor een geïnteresseerde leerling een plaats beschikbaar is in deze groep krijgen de ouder(s)/verzorger(s) op maandag 11 maart 2024 bericht via e-mail. De interesse met betrekking tot plaatsing op LKO De Musketier wordt dan omgezet in een aanmelding en er zal een aanmeldingsprocedure gestart worden.

Als er meer dossiers aangeleverd zijn dan beschikbare plaatsen in een bepaalde groep, zal er gekeken worden naar de volgorde van binnenkomen op de interesselijst. De Commissie voor de Begeleiding doet haar uiterste best om zoveel mogelijk geïnteresseerden een passend aanbod te bieden maar is hierin afhankelijk van de beschikbare plekken.

De ouder(s)/verzorger(s) van een leerling waar geen plaats voor beschikbaar is, worden eveneens op maandag 11 maart 2024 per e-mail op de hoogte gesteld. In deze mail zullen alternatieve onderwijssettingen benoemd worden. De zorgplicht blijft in dit geval bij de stamschool (zie bijlage II). Voor de dossiers op de interesselijst die niet in aanmerking komen voor de plaatsingsprocedure, zal hun dossier bewaard worden tot de zomervakantie. Als er geen zicht is op een mogelijke plek na de zomervakantie, zal het dossier na september verwijderd worden in verband met de minimale kansen op plaatsing gedurende het schooljaar. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd (zie bijlage III) en mocht er nog geen geschikte onderwijsplek gevonden zijn in het lopende schooljaar kan er in januari 2025 opnieuw interesse worden aangegeven.

Stap 4. Aanmeldingsprocedure
De aanmeldingsprocedure zal starten vanaf maandag 11 maart 2024. De aanmeldingsprocedure ziet er als volgt uit:

 • Het dossier wordt bestudeerd.
 • Er vindt een observatie plaats op de huidige school/in de huidige setting. Deze observatie wordt afgestemd met de stamschool/setting.
 • Indien er meer informatie nodig is, vindt er een informatief gesprek plaats met ouder(s)/verzorger(s) en/of betrokkenen.

Tijdens de aanmeldingsprocedure zal onderzocht worden of de leerling voldoet aan de plaatsingsvoorwaarden van LKO De Musketier zoals beschreven in bijlage I. Om te kunnen bepalen of LKO De Musketier een passende onderwijsplek kan bieden (zie SOP) is het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en de stamschool de volgende documenten en meest recente informatie aanleveren.

Aan te leveren documenten:

 • Kopie voor- en achterkant ID-bewijs of zorgpas kind (verplicht)
 • Didactische gegevens verkrijgbaar bij de huidige school (verplicht)
  • Overzicht methode onafhankelijke toetsen
  • Overzicht methode afhankelijke toetsen
 • Groeidocument, gespreksnotities en/of notulen van IHI/MDO (verplicht)
 • Recente behandel- en hulpverleningsverslagen (indien aanwezig)
 • Verslag intelligentieonderzoek (indien aanwezig)
 • Ondertekend diagnoseverslag (indien aanwezig)
 • Logopedie verslag (indien aanwezig)
 • Dyslexieverklaring (indien van toepassing)
 • Toelaatbaarheidsverklaring cluster IV (of er wel of niet een TLV al aanwezig is, is afhankelijk van het betrokken samenwerkingsverband. Neem hierover contact op met de school en/of het SWV wat de voor uw kind geldende procedure is. Als er sprake is van een stamschool, zal de TLV door hen worden aangevraagd. Bij leerlingen die niet vanuit een basisschool worden aangemeld, verzorgd LKO De Musketier de TLV-aanvraag.)

Het dossier kan pas op de interesselijst geplaats worden indien bovenstaande documenten zijn aangeleverd. Indien dit niet compleet is, wordt het dossier nog niet op de interesselijst geplaats.

Stap 5. Plaatsing
Na afloop van de aanmeldingsprocedure neemt de Commissie voor de Begeleiding een plaatsingsbesluit. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier telefonisch van op de hoogte gebracht. Bij een positief bericht zal de aangemelde leerling per 1 augustus 2024 worden ingeschreven op LKO De Musketier. Om ingeschreven te kunnen worden is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) speciaal onderwijs cluster IV noodzakelijk en voorwaardelijk.

Bij een negatief plaatsingsbesluit worden ouder(s)/verzorger(s) ook telefonisch op de hoogte gesteld. LKO De Musketier zal vanuit de zorgplicht (zie bijlage II) een adviserende rol innemen om ouder(s)/verzorger(s) te ondersteunen in het zoeken naar een alternatieve onderwijs- of zorgsetting die past bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van hun zoon/dochter.

Bijlage

Bijlage I: plaatsingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor plaatsing op LKO De Musketier worden een aantal plaatsingsvoorwaarden gehanteerd:

 • De leerling is in staat klassikaal onderwijs te volgen in een schoolse setting;
 • De leerling is in staat zich aan te laten sturen in een groepssetting van 12 leerlingen;
 • De onderwijsbehoeften van de leerling sluiten aan bij de ondersteuning die op De Musketier geboden wordt (schoolondersteuningsprofiel 2023-2027);
 • De leerling heeft een geldige toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs cluster IV.

Bijlage II: zorgplicht

Wanneer er meer geïnteresseerde leerlingen op de interesselijst staan dan beschikbare plaatsen voor schooljaar 2024-2025 dan laat LKO De Musketier dat tijdig aan ouders weten. LKO De Musketier denkt hierbij graag mee over mogelijke alternatieven. De zorgplicht blijft in deze gevallen belegd bij de stamschool.

Wanneer LKO De Musketier na het afronden van de aanmeldingsprocedure tot een negatief plaatsingsbesluit komt, zal samen met ouder(s)/verzorger(s) gezocht worden naar een alternatieve onderwijs- of zorgsetting die past bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. In deze situatie is er sprake van een gezamenlijke zorgplicht met LKO De Musketier en de stamschool.

Bijlage III: wachtlijst

Voor de geïnteresseerde leerlingen op de interesselijst die niet in aanmerking komen voor de plaatsingsprocedure wordt geen wachtlijst gehanteerd. Het dossier wordt bewaard tot de zomervakantie en zal na augustus worden verwijderd in verband met de AVG-wetgeving. Zij kunnen hun interesse opnieuw kenbaar maken voor het volgende schooljaar. De data en wijze waarop dat kan gebeuren worden tijdig kenbaar gemaakt op de website.

Een uitzondering hierop vormen leerlingen vanuit LKO ESB Curium-LUMC Leiden. Deze leerlingen komen altijd in de aanmeldingsprocedure. Mochten zij plaatsbaar zijn op LKO De Musketier en er is geen plaats, komen zij op een wachtlijst en is er sprake van voorrang bij plaatsing. Mochten ouder(s)/verzorger(s) en instanties in de tussentijd een andere onderwijsvoorziening vinden, die redelijkerwijs past bij de onderwijsbehoeften van de leerling, wordt deze leerling van de wachtlijst afgehaald. De normale procedure geldt dan weer.

Bijlage IV: overzicht aantal beschikbare plaatsen

Schooljaar 2022-2023

Voor schooljaar 2022-2023 zijn de volgende plaatsen beschikbaar gekomen en deze plaatsen zijn naar aanleiding van de aanmeldingsprocedure in 2022 ingevuld.

Aantal plaatsen beschikbaar

Aantal plaatsen ingevuld

Groep 1 & 2 (regenboog)

3

3

Groep 3 (geel)

9

4

Groep 4 (oranje)

3

3

Groep 5 (rood)

2

2

Groep 6 (wit)

3

1

Groep 7 (blauw)

0

0

Groep 8 (groen)

3

1

Praktijkgroep (paars)

3

3