Plaatsingsprocedure schooljaar 2024-2025

Plaatsingsprocedure LKO De Musketier 2024-2025

Beste ouder(s)/verzorger(s),

LKO De Musketier vindt het belangrijk om zorgvuldig te onderzoeken of dit de school is waarin de ontwikkeling van uw zoon/dochter gerealiseerd kan worden. Tevens vinden we het belangrijk om transparant te zijn over de procedure rond de plaatsingsprocedure zodat ouder(s)/verzorger(s) en betrokkenen weten wat ze kunnen verwachten. Ook geeft het tijdig de gelegenheid om te zoeken naar alternatieven wanneer plaatsing niet mogelijk is. Hieronder wordt omschreven hoe dit verloopt.

Stap 1. Kennismaken met LKO De Musketier

In de maanden januari t/m maart organiseren wij kennismakingsmiddagen waarop u kunt langskomen op school. Tijdens deze middag vertellen wij meer over de werkwijze van de school en onze leerlingen. De kennismakingsmiddagen voor schooljaar 2024-2025 zijn inmiddels geweest. Om de rust in de school te bewaren is het niet meer mogelijk om apart een rondleiding te krijgen. Mocht er gestart kunnen worden met de plaatsingsprocedure, wordt u bij een positief plaatsingsbesluit uitgenodigd om langs te komen. U heeft dan de kans om de school te bekijken en vragen te stellen.

Stap 2. Interesselijst

Elk schooljaar hebben we plek voor 106 leerlingen. Op deze manier houden we de klassen klein en de kwaliteit gewaarborgd. We zijn daarbij afhankelijk van de doorstroom van de al zittende leerlingen.

De interesselijst is gesloten op dinsdag 2 april 2024. Voor de groepen 3 en 4 is het nog mogelijk om dossiers aan te leveren. Voor de andere groepen is er geen zicht meer dat de dossiers opgepakt kunnen gaan worden.

Om te kunnen bepalen of LKO De Musketier een passende onderwijsplek kan bieden is het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en de stamschool de volgende documenten en meest recente informatie aanleveren.

Verplicht aan te leveren documenten:

Aan te leveren documenten, indien aanwezig:

 • Ondertekend diagnoseverslag
 • Recente behandel- en hulpverleningsverslagen (van de afgelopen 2 jaar)
 • Verslag intelligentieonderzoek
 • Dyslexieverklaring
 • Logopedie verslag
 • Toelaatbaarheidsverklaring cluster IV*

*TLV is afhankelijk van het betrokken samenwerkingsverband, neem hierover contact met hen op wat de procedure is. Als er sprake is van een stamschool, zal de TLV door hen worden aangevraagd. Bij leerlingen die niet vanuit een basisschool worden aangemeld, verzorgd LKO De Musketier de TLV-aanvraag.

Het dossier kan pas op de interesselijst geplaats worden indien het dossier compleet is aangeleverd. Indien dit niet het geval is, wordt het dossier nog niet op de interesselijst geplaats. De volgorde van aanleveren van de interesselijst is van invloed op de plaatsingskansen (zie bijlage I). Er wordt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging per e-mail naar ouder(s)/ verzorger(s) verstuurd.

Stap 3. Aanmelding

Op basis van de door- en uitstroom van zittende leerlingen op LKO De Musketier zal de Commissie voor de Begeleiding begin maart 2024 een eerste inschatting kunnen maken welke beschikbare plaatsen er in de groepen zijn voor schooljaar 2024-2025. Bij alle interesseformulieren zal gekeken worden voor welke groep de geïnteresseerde leerling in aanmerking komt. Als er voor een geïnteresseerde leerling een plaats beschikbaar is in deze groep krijgen de ouder(s)/verzorger(s) bericht via e-mail. De plaatsingsprocedure zal dan gestart worden. Als er meer dossiers aangeleverd zijn dan beschikbare plaatsen in een bepaalde groep, zal er gekeken worden naar de volgorde van binnenkomen op de interesselijst. De ouder(s)/verzorger(s) van een leerling waar geen plaats voor beschikbaar is, worden eveneens per e-mail op de hoogte gesteld. De zorgplicht blijft in dit geval bij de stamschool (zie bijlage II). De Commissie voor de Begeleiding doet haar uiterste best om zoveel mogelijk geïnteresseerden een passend aanbod te bieden maar is hierin afhankelijk van de beschikbare plekken.

Stap 4. Plaatsingsprocedure
Bij zicht op een beschikbare plek, zal de plaatsingsprocedure worden gestart. Hierbij zal onderzocht worden of de leerling voldoet aan de plaatsingsvoorwaarden van LKO De Musketier:

 • De aspirant-leerling is in staat zelfstandig klassikaal onderwijs te volgen in een schoolse setting;
 • De aspirant-leerling is in staat zich aan te laten sturen in een groepssetting van 12 leerlingen;
 • De onderwijsbehoeften van de aspirant-leerling sluiten aan bij de ondersteuning die op De Musketier geboden wordt (zie SOP 2023-2027);
 • De aspirant-leerling heeft een geldige toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs cluster IV.

De plaatsingsprocedure ziet er als volgt uit:

 • Het dossier wordt bestudeerd.
 • Er vindt een observatie plaats op de huidige school/in de huidige setting.
 • Indien er meer informatie nodig is, vindt er een informatief gesprek plaats met ouder(s)/verzorger(s) en/of betrokkenen
 • Het dossier wordt besproken bij de commissie voor de begeleiding.

Stap 5. Plaatsing
Tijdens de dossierbespreking neemt de Commissie voor de Begeleiding een plaatsingsbesluit. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier telefonisch van op de hoogte gebracht. Bij een positief bericht zal de aspirant-leerling per 1 augustus 2024 worden ingeschreven op LKO De Musketier en zal het interesseformulier worden omgezet in een aanmeldingsformulier.

Bij een negatief plaatsingsbesluit worden ouder(s)/verzorger(s) ook op de hoogte gesteld. LKO De Musketier zal vanuit de zorgplicht een adviserende rol innemen en mee denken over een alternatieve onderwijs- of zorgsetting die past bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van hun zoon/dochter.


Bijlagen

Bijlage I: wachtlijst

Voor de aspirant-leerlingen op de interesselijst die niet in aanmerking komen voor de plaatsingsprocedure worden de gegevens bewaard tot de zomervakantie. Indien er in die tijd zicht komt op een beschikbare plek, zullen ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte worden gesteld.

Indien er (nog) geen zicht is op een beschikbare plek, zal het dossier na augustus worden verwijderd in verband met de AVG-wetgeving en de geringe kans dat er nog plekken vrijkomen gedurende het schooljaar. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun interesse opnieuw kenbaar maken voor het volgende schooljaar. De data en wijze waarop dat kan gebeuren worden tijdig kenbaar gemaakt op de website.

Een uitzondering hierop vormen leerlingen vanuit LKO ESB Curium-LUMC Leiden, aspirant-leerlingen afkomstig van SO Oegstgeest, leerlingen van BeO-groep de Schatkist en geïnteresseerde leerlingen die al een broer of zus hebben die reeds is ingeschreven op LKO De Musketier. Deze leerlingen komen altijd in de aanmeldingsprocedure. Mochten zij plaatsbaar zijn op LKO De Musketier en er is geen plaats, komen zij op de wachtlijst en is er sprake van voorrang bij plaatsing. Mochten ouder(s)/verzorger(s) en instanties in de tussentijd een andere onderwijsvoorziening vinden, die redelijkerwijs past bij de onderwijsbehoeften van de leerling, wordt deze leerling van de wachtlijst afgehaald. De normale procedure geldt dan weer.

Bijlage II: zorgplicht

Wanneer er meer geïnteresseerde aspirant-leerlingen op de interesselijst staan dan beschikbare plaatsen voor schooljaar 2024-2025 dan laat LKO De Musketier dat tijdig aan ouder(s)/verzorger(s) weten. De zorgplicht blijft in deze gevallen belegd bij de stamschool.

Wanneer LKO De Musketier na het afronden van de aanmeldingsprocedure tot een negatief plaatsingsbesluit komt, zal samen met ouder(s)/verzorger(s) meegedacht worden naar een alternatieve onderwijs- of zorgsetting die past bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. In deze situatie is er sprake van een gezamenlijke zorgplicht met LKO De Musketier en de stamschool.

Bijlage III: overzicht aantal beschikbare plaatsen

Schooljaar 2023-2024

Voor schooljaar 2023-2024 zijn de volgende plaatsen beschikbaar gekomen en deze plaatsen zijn naar aanleiding van de aanmeldingsprocedure ingevuld.

Aantal plaatsen beschikbaar

Aantal plaatsen ingevuld

Groep 1 & 2 (regenboog)

5

5

Groep 3 (geel)

7

3

Groep 4 (oranje)

3

1

Groep 5 (rood)

4

2

Groep 6 (wit)

5

5

Groep 7 (blauw)

1

0

Groep 6 / 7 (roze)

8

8

Groep 8 (groen)

6

3

Praktijkgroep (paars)

1

1

Schooljaar 2022-2023

Voor schooljaar 2022-2023 zijn de volgende plaatsen beschikbaar gekomen en deze plaatsen zijn naar aanleiding van de aanmeldingsprocedure ingevuld.

Aantal plaatsen beschikbaar

Aantal plaatsen ingevuld

Groep 1 & 2 (regenboog)

3

3

Groep 3 (geel)

9

4

Groep 4 (oranje)

3

3

Groep 5 (rood)

2

2

Groep 6 (wit)

3

1

Groep 7 (blauw)

0

0

Groep 8 (groen)

3

1

Praktijkgroep (paars)

3

3