Kwaliteit

'Van Alleen Naar Samen' is de kern van ons onderwijs. We richten ons op de ontwikkeling van de individuele leerling én op de ontwikkeling van de leerling als deel van een groep. Deze twee aspecten zien wij als een samenhangend geheel. We werken aan die ontwikkeling vanuit onze kernwaarden 'Veiligheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid', de voorwaarden om je te kunnen ontwikkelen.

Ons doel is alle leerlingen met plezier naar school te laten gaan zodat ze tot leren kunnen komen. We leren hen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen keuzes om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vervolgstappen in de maatschappij. Iedere leerling mag er zijn, heeft zijn/haar (eigen)wijsheid en mag zichzelf zijn. Samen leven en samen leren zijn het uitgangspunt.

Professioneel team

Omdat wij werken met een speciale doelgroep, werken er in het team van De Musketier diverse specialisten. De leerkrachten en de ondersteuners worden terzijde gestaan door de gedragswetenschapper, de onderwijskundig begeleider en de schoolmaatschappelijk werker. Er is iemand fulltime op school aanwezig waar leerlingen terecht kunnen die iets meer nodig hebben om tot rust te komen. Dit heet De Kameleon (zie Begeleiding).

Vakleerkrachten geven bewegingsonderwijs, handvaardigheid en de sociale vaardigheidstraining Rots & Water. De leerlingen vanaf leerjaar 5 krijgen kookles in een nette en uitgebreide keuken.

Een administratief medewerker en een conciërge zijn de onmisbare schakels die nodig om onze organisatie vloeiend te laten functioneren.

De locatiedirecteur en de teamleiders zijn eindverantwoordelijk.

Om de professionaliteit van het team te waarborgen en waar mogelijk te vergroten, zijn er regelmatig studiedagen voor het hele team. Daarnaast worden alle medewerkers gestimuleerd om cursussen, bijscholingen en (master-)opleidingen te volgen die de persoonlijke professionaliteit vergroten. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt.

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Om de kwaliteit van de school te kunnen monitoren en vergroten, werken we met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

Om het jaar vragen we leerlingen, ouders en medewerkers wat zij van de school vinden. De vragen gaan onder andere over het schoolklimaat, het schoolgebouw, de les- en werkinhoud en de communicatie. De gegeven feedback wordt zeer serieus genomen.

In het andere jaar voeren we een interne audit uit. Op alle locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep zijn collega's opgeleid om interne audits uit te voeren. Een audit wordt altijd uitgevoerd door collega's van een andere locatie. Zij voeren deze uit met gerichte onderzoeksvragen en volgens een vast protocol. Zo kan de school uit de audit concrete ontwikkelpunten halen om de onderwijskwaliteit te borgen en verbeteren.

De uitkomsten van de enquête en de interne audit worden geanalyseerd en uitgewerkt in ontwikkelingsmogelijkheden. De uitkomsten en de analyses worden besproken met het team. Hieruit vloeit het uiteindelijke jaarplan voort.