Lessen

Op De Musketier bieden we de leerstof die je ook op andere scholen krijgt. Voor veel leerlingen is het echter nuttig om het aanbod aan te passen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Aanpassingen kunnen worden gedaan in wat er wordt aangeboden, in het verkorten of verlengen van instructies, in de hoeveelheid verwerkingsstof, in het gebruik van hulpmiddelen bij bepaalde vakken, en op bijna elk ander vlak waar dat zinvol en mogelijk is. Daarbij houden we rekening met de leerling als individu, en ook met de leerling als onderdeel van de groep.

IGDI

We geven de lessen volgens het IGDI-model: Interactieve, Gedifferentieerde Directe Instructie. De lesinhoud bieden we daarmee telkens op dezelfde manier aan. Dit geeft de leerlingen duidelijkheid en structuur. De les begint met een terugblik om de voorkennis op te halen. Dat helpt de leerlingen om te focussen op de nieuwe les. Daarna komt de oriëntatiefase, gericht op de les die gaat komen. Vanaf de daaropvolgende instructie heeft de leerkracht de mogelijkheid om te differentiëren. Bijvoorbeeld door leerlingen die aan een korte instructie voldoende hebben aan het werk te laten gaan, terwijl de andere leerlingen de instructie verder volgen. Na de instructie komt de fase van het begeleid inoefenen. Een deel van de leerlingen oefent met de leerkracht samen. Bij de zelfstandige verwerking werken leerlingen alleen, in tweetallen of in groepjes. De les wordt afgesloten met een korte terugblik. Er wordt kort aangehaald wat er is geleerd, en er wordt ook gereflecteerd op taakaanpak, samenwerking, taakgerichtheid en andere werkhoudingsaspecten. Veel van de leerlingen op onze school zijn extra gebaat bij een herkenbare lesopbouw en een duidelijk begin en einde van een les.

GIP

GIP (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leraar) richt zich vooral op de organisatie in de klas. Een stoplicht op het bord geeft aan of er mag worden overlegd, de timetimer geeft aan hoe lang de les nog duurt. Elke leerling heeft een vragenblokje op tafel om te laten zien of hij of zij een vraag heeft. De leerkracht loopt hulprondes via een vaste route, zodat het voor de leerlingen duidelijk is wanneer de leerkracht haar of hem kan helpen.

Rots & Water

Elke week krijgen onze leerlingen in kleine groepjes (4 tot 6 leerlingen) Rots & Water van een hiervoor speciaal opgeleide leerkracht. Aansluitend is er een klassikale les van de groepsleerkracht. Rots (opkomen voor jezelf, weerbaarheid) & Water (meebewegen, deel zijn van een groep) is een methode die gericht is op het aanleren van sociale vaardigheden. Veel van onze leerlingen hebben juist hierbij extra handvatten nodig.

In de klas en op het plein doen zich bij uitstek situaties voor waarin onze leerlingen kunnen vastlopen. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden is daarom iets waaraan we op De Musketier altijd en overal, direct en indirect, werken met de leerlingen. Door de keuze voor de methode Rots & Water vergroten de leerlingen ook doelgericht en op structurele basis de sociale vaardigheden die ze in die situaties voortdurend nodig hebben.

Wij bieden de leerstof die je ook op andere scholen krijgt, maar wij bieden dit aan in kleinere groepen, met individuele instructie en groepsinstructies.