Lessen

Op De Musketier bieden we de leerstof die je ook op andere scholen krijgt. Voor veel leerlingen is het echter nuttig om het aanbod aan te passen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Aanpassingen kunnen worden gedaan in wat er wordt aangeboden, in het verkorten of verlengen van instructies, in de hoeveelheid verwerkingsstof, in het gebruik van hulpmiddelen bij bepaalde vakken, en op bijna elk ander vlak waar dat zinvol en mogelijk is. Daarbij houden we rekening met de leerling als individu, en ook met de leerling als onderdeel van de groep.

IGDI

We geven de lessen volgens het IGDI-model: Interactieve, Gedifferentieerde Directe Instructie. De lesinhoud bieden we daarmee telkens op dezelfde manier aan. Dit geeft de leerlingen duidelijkheid en structuur. De les begint met een terugblik om de voorkennis op te halen. Dat helpt de leerlingen om te focussen op de nieuwe les. Daarna komt de oriëntatiefase, gericht op de les die gaat komen. Vanaf de daaropvolgende instructie heeft de leerkracht de mogelijkheid om te differentiëren. Bijvoorbeeld door leerlingen die aan een korte instructie voldoende hebben aan het werk te laten gaan, terwijl de andere leerlingen de instructie verder volgen. Na de instructie komt de fase van het begeleid inoefenen. Een deel van de leerlingen oefent met de leerkracht samen. Bij de zelfstandige verwerking werken leerlingen alleen, in tweetallen of in groepjes. De les wordt afgesloten met een korte terugblik. Er wordt kort aangehaald wat er is geleerd, en er wordt ook gereflecteerd op taakaanpak, samenwerking, taakgerichtheid en andere werkhoudingsaspecten. Veel van de leerlingen op onze school zijn extra gebaat bij een herkenbare lesopbouw en een duidelijk begin en einde van een les.

GIP

GIP (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leraar) richt zich vooral op de organisatie in de klas. Een stoplicht op het bord geeft aan of er mag worden overlegd, de timetimer geeft aan hoe lang de les nog duurt. Elke leerling heeft een vragenblokje op tafel om te laten zien of hij of zij een vraag heeft. De leerkracht loopt hulprondes via een vaste route, zodat het voor de leerlingen duidelijk is wanneer de leerkracht haar of hem kan helpen.

Kwink

Op de Musketier besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom krijgen de leerlingen wekelijks les uit de methode Kwink, waarbij er elke twee weken een andere competentie centraal staat die vallen onder Sociaal-Emotioneel leren. De vijf competenties zijn:

- Besef hebben van jezelf: zelfvertrouwen en het inschatten van je eigen gevoelens
- Besef hebben van de ander: Empathie en sociale signalen kunnen oppakken en interpreteren
- Keuzes kunnen maken: Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag
- Zelfmanagement: Omgaan met heftige emoties en impulscontrole bij stressvolle situaties
- Relaties kunnen hanteren: Sociale druk weerstaan en conflicten oplossen

Naast een interactieve les (met onder andere filmpjes en opdrachten) in de klas krijgen de kinderen ook een praktijkles in de gymzaal, waar ze de theorie uit de klas oefenen in kleine groepjes van vier tot zes leerlingen.

In de gymzaal, op het schoolplein en in de klas doen zich bij uitstek situaties voor waarin onze leerlingen kunnen vastlopen. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden is daarom iets waaraan we op De Musketier altijd en overal, direct en indirect, werken met de leerlingen. Door de keuze voor de methode Kwink vergroten de leerlingen doelgericht en op structurele basis de sociale vaardigheden die ze in die situaties voortdurend nodig hebben.
Meer informatie over de Kwink methode kunt u vinden op: https://www.kwinkopschool.nl/.

Wij bieden de leerstof die je ook op andere scholen krijgt, maar wij bieden dit aan in kleinere groepen, met individuele instructie en groepsinstructies.